Aanvullende verhuur voorwaarden

Om de zekerheid te waarborgen, verhuren wij uitsluitend volgens de HISWA voorwaarden. Hierin staan schip- en huurperiode beschreven en natuurlijk alle andere verdere afspraken en verplichtingen van beide partijen. Dit geeft duidelijkheid en onplezierige situaties kunnen vermeden worden. Onze schepen zijn W.A. en tegen cascoschade verzekerd. Het gedeelte eigen risico is gelijk aan de waarborgsom die we van je vragen. De waarborgsom krijg je direct terug na het retourneren van een schoon en schadevrij schip.

Hiernaast zijn de hieronder genoemde aanvullende voorwaarden van toepassing:

 

Vaargebied

Het is de huurder uitsluitend toegestaan met het zeilschip over Nederlandse binnenwateren te varen. Voor varen buiten de binnenwateren of in andere landen dan Nederland, is aantoonbare vaarervaring en voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder vereist.

 

Kennis en ervaring

De huurder verklaart, door de ondertekening van het huurcontract, dat hij beschikt over voldoende kennis en ervaring met het zeiljacht naar behoren te kunnen varen en aan alle wettelijke eisen tot besturing van het gehuurde schip te voldoen. Indien de verhuurder constateert dat de huurder naar zijn oordeel niet over de vereiste kennis en ervaring beschikt, kan de verhuurovereenkomst worden ontbonden. Eerst indien en nadat de verhuurder heeft kunnen vaststellen dat de huurder over voldoende kennis beschikt om veilig met het zeilschip te kunnen varen en manoeuvreren, kan de huurder de jachthaven op eigen gelegenheid verlaten. De huurder die niet voldoet aan het vereiste van voldoende kennis en ervaring heeft geen recht op restitutie van de huursom.

 

Instructie

Bij vertrek met het zeilschip heeft de huurder recht op een gratis instructie.

 

Weersomstandigheden

De huurder is gehouden in zijn vaargedrag steeds rekening te houden met de huidige weersomstandigheden en te anticiperen op de te verwachten wijzigingen. In geen geval is uitvaren toegestaan bij een windsnelheid boven windkracht 6 op de schaal van Beaufort en/of bij slecht zicht (minder dan 25 meter).

 

Storing en pech onderweg

De huurder tracht storing en pech onderweg zoveel mogelijk te voorkomen, door middel van correct gebruik van het schip en toebehoren. Indien desondanks calamiteiten optreden, dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. In overleg zal worden getracht het mankement zo snel mogelijk op te lossen.

 

Marifoon

Gebruik van de marifooninstallatie is voorbehouden aan bemanningsleden die in het bezit zijn van een geldig bedieningscertificaat. Eventuele gesprekskosten voor het gebruik van de marifoon komen voor rekening van de huurder.

 

Schade

Indien tijdens de huurperiode schade ontstaat aan het schip en/of de uitrusting dient de huurder daarvan terstond telefonisch melding te maken bij de verhuurder. In overleg zal worden gezocht naar een oplossing waarbij de vakantie zo snel mogelijk kan worden voortgezet.

 

Vertrek en aankomst

Bij vertrek is het schip schoongemaakt, gecontroleerd en voorzien van volle brandstof-, water- en gastanks. Op het tijdstip dat is aangegeven op de huurovereenkomst dient het schip, voorzien van volle brandstof-, water- en gastanks, in de haven klaar te liggen voor inspectie door en overdracht aan de verhuurder. Desgewenst kan het schip voor rekening van de huurder worden schoongemaakt en voorzien worden van volle tanks.
Een afspraak daarover moet worden gemaakt voor vertrek!
Kosten en schaden zullen worden verrekend met de waarborgsom. De waarborgsom of het resterende deel daarvan wordt bij aankomst terugbetaald.

 

Huisdieren

Aan boord van het schip zijn geen huisdieren toegestaan.

Bekijk onze Facebook pagina of nieuwspagina voor updates.